Ilość wejść w 2017 roku:
Liczniki
               MENU               
Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS            REKLAMA            
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
DOFINANSOWANIE IMPREZ

Rozdział I.
Warunki dofinansowania imprez przez PFCC

Aby organizator inmprezy campingowej mógł otrzymać dofinansowanie z PFCC musi spełnić nastepujące warunki:
 1.  Ortganizator winien mieć opłacone składki wspierające do PFCC w wysokości co najmniej 200 zł za każdy rok, za 3 lata poprzedzające rok, w którym występuje o dofinansowanie organizowanej imprezy.
 2.  Co najmniej 50% członków fizycznych organizatora imprezy musi byc członkami zwyczajnymi PFCC.
 3.  W imprezie organizowanej przez organizatora musi uczestniczyć co najmniej 25% osób bedących czlonkami fizycznymi PFCC.

Rozdział II.
Wymagane dokumenty [składane do PFCC w terminie do 1 miesiąca po imprezie]

 1.   Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu imprezy wraz ze zdjęciami z imprezy.
 2.   Kosztorys powykonawczy imprezy.
 3.   Szczegółowy program imperezy.
 4.   Lista uczestników imprezy z zaznaczeniem udziału w imprezie członków zwyczajnych PFCC [uczestników organizatora].
Dokumenty wymienione w poz. 1-4 winny być podpisane zgodnie z zasadami KRS.

Rozdział III.

Dofinansowanie imprezy przez PFCC
 1.   Na podstawie otrzymanych dokumentów wymienionych w rozdz. II i spełnieniu warunków określonych w rozdz. I. Zarząd PFCC podejmuje decyzję o celowości i wysokości dofinansowania imprezy z uwzglednieniem udziału w niej osób będących członkami fizycznymi PFCC.
 2.   Wysokość dofinansowania imprezy jest proporcjonalna do ilości uczestników będących członkami fizycznymi PFCC.
Rozdział IV.

Postanowienia końcowe
 1.   Niespełnienie przez organizatiora wymogów określonych w rozdziale I i II uniemożliwia otrzymanie dofinansowania.
 2.   PFCC nie dofinansuje imprezy, jeśli organizowana impreza przyniosła nadwyżkę przychodów nad rozchodami.
 3.   Organizator imprezy może otrzymac dofinansowanie do imprrezy po spełnieniu wymnogów określonych wyżej, nie częściej niż jeden raz na 3 lata.
 4.   Decyzja Zarządu PFCC jest ostateczna.
 
 
                   LINKI                   
            REKLAMA            
 
 

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50

Liczba wejść w 2017: Liczniki