liczba wej¶ć
w 2018 r.:ogółem
(od 2011 r.):
LicznikiLiczniki


Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS  
 
DOFINANSOWANIE IMPREZ

Rozdział I.
Warunki dofinansowania imprez przez PFCC

Aby organizator inmprezy campingowej mógł otrzymać dofinansowanie z PFCC musi spełnić nastepuj±ce warunki:
 1.  Ortganizator winien mieć opłacone składki wspieraj±ce do PFCC w wysoko¶ci co najmniej 200 zł za każdy rok, za 3 lata poprzedzaj±ce rok, w którym występuje o dofinansowanie organizowanej imprezy.
 2.  Co najmniej 50% członków fizycznych organizatora imprezy musi byc członkami zwyczajnymi PFCC.
 3.  W imprezie organizowanej przez organizatora musi uczestniczyć co najmniej 25% osób bed±cych czlonkami fizycznymi PFCC.

Rozdział II.
Wymagane dokumenty [składane do PFCC w terminie do 1 miesi±ca po imprezie]

 1.   Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu imprezy wraz ze zdjęciami z imprezy.
 2.   Kosztorys powykonawczy imprezy.
 3.   Szczegółowy program imperezy.
 4.   Lista uczestników imprezy z zaznaczeniem udziału w imprezie członków zwyczajnych PFCC [uczestników organizatora].
Dokumenty wymienione w poz. 1-4 winny być podpisane zgodnie z zasadami KRS.

Rozdział III.

Dofinansowanie imprezy przez PFCC
 1.   Na podstawie otrzymanych dokumentów wymienionych w rozdz. II i spełnieniu warunków okre¶lonych w rozdz. I. Zarz±d PFCC podejmuje decyzję o celowo¶ci i wysoko¶ci dofinansowania imprezy z uwzglednieniem udziału w niej osób będ±cych członkami fizycznymi PFCC.
 2.   Wysoko¶ć dofinansowania imprezy jest proporcjonalna do ilo¶ci uczestników będ±cych członkami fizycznymi PFCC.
Rozdział IV.

Postanowienia końcowe
 1.   Niespełnienie przez organizatiora wymogów okre¶lonych w rozdziale I i II uniemożliwia otrzymanie dofinansowania.
 2.   PFCC nie dofinansuje imprezy, je¶li organizowana impreza przyniosła nadwyżkę przychodów nad rozchodami.
 3.   Organizator imprezy może otrzymac dofinansowanie do imprrezy po spełnieniu wymnogów okre¶lonych wyżej, nie czę¶ciej niż jeden raz na 3 lata.
 4.   Decyzja Zarz±du PFCC jest ostateczna.
 
 
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Liczba wej¶ć do 2018 r.: www.pfcc.eu