Polska Federacja Campingu i Caravaningu 2024

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI BAZY CAMPINGOWEJ W POLSCE DOTYCZĄCA PRZEGLĄDU I OCENY CAMPINGÓW PRZEZ PFCC W 2024 ROKU

     Rozpoczął się sezon turystyczny. Jak co roku Polska Federacja Campingu i Caravaningu aktywnie przygotowuje się do tego sezonu.
     Aktualnie Federacja zrzesza ponad 97% całej bazy campingowej w Polsce, w tym ponad 96% campingów posiadających kategorie od * do **** nadanych przez właściwe urzędy marszałkowskie.
     W 2024 r. we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Polska Federacja Campingu i Caravaningu realizuje w ramach działań publicznych zadanie w zakresie upowszechnienia turystyki – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa turystów podczas wypoczynku na terenie Polski.
     Zadanie nosi tytuł: Bezpieczny wypoczynek w polskiej bazie campingowej – ocena, rekomendacja i promocja campingów w ramach konkursu „Bezpieczny camping 2024”
     Zadanie zgodne jest z priorytetem nr 4 określonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w programie wsparcia turystyki na rok 2024. Tematem przewodnim tegorocznej edycji oceny bazy campingowej będzie bezpieczny wypoczynek, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób małoletnich, w związku z wejściem w życie od 15 lutego br. nowych regulacji prawnych w ramach nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
     Realizacja zadania zgodna jest także z określoną w statucie działalnością Polskiej Federacji Campingu Caravaningu, której celem jest:
- rozwój turystyki campingowej i caravaningowej oraz rozwój bazy campingowej w Polsce; - promocja polskiej bazy campingowej i turystyki campingowej w Polsce w kraju i za granicą;
- wspieranie aktywnego wypoczynku różnych grup turystów, w tym osób starszych i małoletnich, osób z niepełnosprawnościami i rodzin;
- działania na rzecz zapewnienia różnym grupom turystów bezpiecznego pobytu na campingach.
     Zadanie skierowane jest do właścicieli i kierowników oraz pracowników bazy campingowej i caravaningowej w Polsce jako usługodawców oraz do turystów campingowych, konsumentów usług turystycznych, zarówno indywidualnych, jak i zrzeszonych w klubach campingu i caravaningu (w tym również osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin, dzieci i młodzieży).
     Realizacja zadania będzie ponadto polegać na:
- przygotowaniu kadry zarządzającej i pracującej w bazie campingowej do podejmowania działań związanych z zapewnieniem ochrony osób małoletnich w turystyce, w tym zapobiegających zjawisku wykorzystania seksualnego;
- podjęciu działań edukacyjnych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa turystów wypoczywających w bazie campingowej;
- przeprowadzeniu przeglądu campingów oraz innych obiektów świadczących usługi campingowe (przez grupę wolontariuszy – społecznych inspektorów Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu).
     Szczegółowej ocenie każdego obiektu podlegać będzie przede wszystkim:
- spełnienie wymogów bezpieczeństwa turystów na campingu (zabezpieczenie i ochrona, monitoring, możliwość udzielenia pierwszej pomocy medycznej, działania zapobiegające zjawisku przestępczości zwłaszcza wśród nieletnich);
- przystosowanie campingów dla potrzeb różnych grup, w tym dla rodzin, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami;
- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia turystom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym i dzieciom, bezpiecznego pobytu na campingach;
- działania proekologiczne (m.in. segregacja śmieci, fotowoltaika, pompy ciepła);- spełnienie przez camping minimalnych wymogów kategoryzacyjnych, określonych w przepisach wykonawczych do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- aktualny stan zagospodarowania i wyposażenia obiektów.
     PFCC, w oparciu o materiały z przeglądu obiektów/campingów, dokonywać będzie na bieżąco aktualizacji banku informacji campingowej oraz informacji o campingach na stronie internetowej PFCC oraz wyłoni najlepsze campingi w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Mister Camping 2024” i przyzna nagrodzonym campingom dyplomy i certyfikaty oraz udzieli rekomendacji i upowszechni informacje o laureatach konkursu.
     Po zakończeniu sezonu, jak co roku, PFCC zorganizuje seminarium dla właścicieli i kierowników bazy campingowej podsumowujące sezon.
I. Przepisy o działalności i kategoryzacji obiektów campingowych niezbędne dla campingów, które chcą podwyższyć kategorię lub dla obiektów, które chcą uzyskać kategorię, regulują następujące akty prawne:
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z dn.18.11.2020 r.).
• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 paĽdziernika 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 – tekst jednolity).
• Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (dot. campingów) Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 – tekst jednolity).
II. W zakładkach PFCC prezentuje informacje dotyczące przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości i ochronie małoletnich oraz materiały do przeprowadzenia społecznej inspekcji obiektów::
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560 – tekst jednolity znowelizowany). Zgodnie z art. 10 tej ustawy obowiązek wprowadzenia określonych standardów musi być zrealizowany do 15.08.2024 r.
Prosimy o zapoznanie się z ustawą.
• Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – standardy ochrony małoletnich wynikające z ustawy w związku z ogłoszeniem jednolitego tekstu Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
• Karta informacyjna obiektu (która będzie wypełniana przez Społecznego Inspektora PFCC).
• Kryteria oceny campingów w konkursie

logo