Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 

POLSKA FEDERACJA CAMPINGU
I CARAVANINGU


Polska Federacja Campingu i Caravaningu [PFCC] jest organizacj± społeczn± powstał±
28 czerwca 1964 roku. W latach 1964-1985 nosiła nazwę Polska Federacja Campingu [PFC].
Po raz pierwszy wpisana została do Rejestru S±dowego w dniu 1.08.1964 roku. Aktualnie wpisana do Krajowego Rejestru S±dowego w dniu 15.04.2003 r. pod nr KRS 000156533
Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest organizacj± pozarz±dow± działaj±c± zgodnie z porz±dkiem prawnym.
Terenem działalno¶ci Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib± jej władz jest miasto stołeczne Warszawa.
Federacja oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, na zasadzie organizacji "non profit".
Władze PFCC pochodz± z wyboru, a ich kadencja trwa 5 lat.
Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest organizacj± społeczn± będ±c± rzecznikiem rozwoju campingu i organizatorem turystyki campingowej w naszym kraju.
Skupiaj±c zarówno wła¶cicieli bazy jak i turystów kojarzy ich interesy w zakresie kształtowania ruchu turystycznego na campingach.
Federacja realizuje swoje zadania przez współdziałanie z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranic± zainteresowanymi rozwojem turystyki campingowej.
Federacja inicjuje rozwój sieci campingów, podejmuje działania dla zapewnienia dogodnych warunków powszechnego rozwoju campingów na terenach poza rolniczych jak również przy o¶rodkach wypoczynkowych dysponuj±cych terenami na zorganizowanie pola namiotowego.
Federacja opiniuje i udziela porad w zakresie modernizacji i budownictwa campingowego, prowadzi społeczn± kontrolę nad prawidłow± eksploatacj± bazy, usprawnieniem eksploatacji bazy, reprezentowaniem wobec władz opinii gestorów.

Celami statutowymi Federacji s±:
- popularyzowanie idei campingu, a w szczególno¶ci kształtowanie kultury zachowania na campingach, w kraju i za granic±, przy poszanowaniu ¶rodowiska naturalnego,
- prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania i wyposażenia campingów w Polsce,
- krzewienie idei, wiedzy i kultury wypoczynku oraz zapewnienie poradnictwa w zakresie campingu,
- ochrona praw i interesów turystów
- pomoc w budowie i modernizacji campingów oraz inicjowanie rozwoju i modernizacji bazy campingowej i dbało¶ć o podnoszenie poziomu i jako¶ci usług,
- reklamowa i promocja campingu i turystyki campingowej
- współpraca z klubami campingowymi,
- realizacja konkursu "Mister Camping" jako współzawodnictwa między campingami w podnoszeniu jako¶ci usług i standardu wyposażenia,
- organizowanie zlotów campingowych i caravaningowych, krajowych i międzynarodowych,
- współpraca z organami państwowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w kierunku rozwijania i modernizacji bazy materialnej, pomocy dla klubów campingowych, jak również produkcji sprzętu umożliwiaj±cego uprawianie campingu. Polska Federacja Campingu i Caravaningu inicjuje i współdziała w organizowaniu konkursu, na najlepsze campingi w Polsce (Mister Camping).
Konkurs ten organizowany jest rokrocznie od 1967 r. i aktywizuje administrację campingów do podnoszenia jako¶ci usług, kultury obsługi, estetyki i czysto¶ci na campingach.
Pod koniec każdego roku ogłaszane s± wyniki konkursu "Mister Camping". Mister Camping jest konkursem bardzo prestiżowym. Wybierane s± najlepsze campingi w kategoriach uzależnionych od pojemno¶ci.
Wszyscy laureaci otrzymuj± pami±tkowe dyplomy oraz puchary a także kampanie promocyjn± w kraju i za granic±.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest członkiem międzynarodowych organizacji:
- Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu [F.I.C.C.]
- Komitetu Europa Rally -  Komitetu Dahlie Rally
Członkiem Zarz±du Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu na lata 2008-2011 jest członek Zarz±du PFCC MARCIN ZARADKIEWICZ
Członkiem Komitetu Europa Rally jest: ZBIGNIEW CWOŁEK.
Członkiem Zarz±du Dahlie Rally jest wiceprezes PFCC JÓZEF KŁOSOK i ZBIGNIEW GAWROŃSKI.
Wybór działaczy PFCC do władz międzynarodowych potwierdza bardzo duże i ważne znaczenie Federacji w międzynarodowym ruchu campingowym, doceniane przez wszystkie kraje członkowskie.
 
             REKLAMA            


 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50