Liczba wej¶ć w 2018 r.:
Liczniki

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS  
 
Informacja o campingu stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie cało¶ci lub w czę¶ci bez zgody PFCC jest zabronione.

KARNET CAMPINGOWY CCI

Co to jest Karnet Campingowy CCI
Miło¶nikom campingów, którzy chc± mieć pewno¶ć w uzyskaniu miejsca, jak również możliwo¶ć uzyskania zniżek na campingach polskich i zagranicznych w wysoko¶ci do 10% w sezonie turystycznym, a do 40 % poza sezonem, PFCC proponuje Karnet Campingowy CCI.
Karnet campingowy wydawany jest przez Międzynarodow± Federację Campingu i Caravaningu i rozprowadzany przez narodowe organizacje campingowe.
Karnet campingowy stanowi dowód tożsamo¶ci, potrzebny do zdeponowania w administracji dowolego kempingu na terenie Europy, dzięki czemu z powodzeniem zastępuje paszport.
Posiadacz karnetu oraz wszystkie osoby, podróżuj±ce z nim tym samym samochodem (ł±cznie do 7 osób) s± objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialno¶ci cywilnej oraz ubezpieczeniem od nieszczę¶liwych wypadków.
Obowi±zuje ono wył±cznie na terenie campingu.
Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania do maksymalnej kwoty 2,5 miliona SFr (franków szwajcarskich).
Karnet ważny jest przez 1 rok od daty jego wystawienia.
Jak kupić Karnet Campingowy CCI
Karnet Campingowy CCI można zakupić:
1.   bezpo¶rednio w biurze Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu [od poniedziałku do pi±tku w godz. 10.oo-14.3o]
2.   wysyłkowo, za po¶rednictwem poczty lub przez internet.
Kupuj±c karnet w biurze Federacji należy:
na miejscu wypełnić wniosek o karnet, który znajduje się w biurze PFCC oraz dokonać zapłaty w kwocie 45,oo zł. Karnet otrzymuje się od ręki.
Kupuj±c karnet wysyłkowo, za po¶rednictwem poczty lub przez internet należy:
1. Wypełnić wniosek o karnet:
  
2. Należy dokonać wpłaty w kwocie 50,oo zł
    na konto Federacji nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168
3. Wypełniony wniosek należy przesłać do biura Federacji e-mailem lub poczt±, wraz
    z potwierdzeniem zapłaty za karnet.
Po otrzymaniu wypełnionego wniosku i dowodu wpłaty Federacja prze¶le karnet na podany adres w terminie do 10 dni.
Zasady ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej w ramach międzynarodowej karty campingowej w 2018 roku [wersja angielska i polska]
Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaprasza do zakupu karnetu w Federacji.
Adres biura Federacji:
POLSKA FEDERACJA CAMPINGU I CARAVANINGU
02-620 Warszawa, ul. Puławska 102 lok. 2
tel. 22 810 60 50
e-mail: biuro@pfcc.eu
Cena karnetu wynosi :
- 45 zł (przy zakupie w biurze PFCC)
- 50 zł (przy wysyłce poczt±).
UWAGA:
W zwi±zku z tym, że Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu zaprzestała od 2012 roku wydawania broszur do karnetów z wykazem campingów udzielaj±cych zniżek na karnety CCI, aktualny wykaz campingów europejskich i polskich, które udzielaj± zniżek na karnety CCI, znajduje się na stronach internetowych PFCC:
1. Wykaz campingów europejskich udzielaj±cych zniżek na karnety CCI
2. Wykaz campingów polskich udzielaj±cych zniżek na karnety CCI
 
 
            REKLAMA            
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel./fax 22 810 60 50

Liczba wej¶ć do 2018 r.: www.pfcc.eu